Skelbiame Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos veiklos ataskaitą už 2020 metus. Pateikiame ištraukas. Visą dokumentą rasite čia: lvmasociacija.lt/veiklos-ataskaitos/

Palankios teisinės aplinkos kūrimas

LVMA aktyviai prisidėjo prie tarptautinės konferencijos „Nevalstybinio ugdymo svarba Lietuvos švietimui“ Seime organizavimo 2020 m. kovo mėn. Dėl karantino konferencija buvo nukelta ir įvyko rugsėjo 28 d. https://www.youtube.com/watch?v=uoaWG7CkbCA&t=10503s.

2020-10-05 buvo išsiųstas kreipimasis Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komitetui dėl Visos dienos mokyklos finansavimo Vilniaus mieste sąlygų pakeitimo, kuriame pažymima, kad esamas Aprašo dėl pradinių klasių mokinių popamokinės veiklos
finansavimo reglamentavimas pažeidžia nevalstybinėse mokyklose besimokančių vaikų ir jų tėvų teises, yra diskriminuojantis, ir kviečiama atnaujinti diskusiją dėl Aprašo taikymo nevalstybinėms mokykloms sąlygų siekiant sumažinti/panaikinti savivaldybės savivaldybės ir nevalstybinių mokyklų VDM veiklos finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skirtumus.

Po Seimo rinkimų 2020-11-06 d. buvo išsiųstas kreipimąsis naujos valdančiosios koalicijos partneriams dėl Nediskriminacinio požiūrio įtvirtinimo švietime, kuriame kviečiama papildyti koalicijos programos punktą apie „Nacionalinį susitarimą dėl švietimo“ papildyti punktu „nediskriminuosime nevalstybinių švietimo įstaigų visuose švietimo lygmenyse, ypatingą dėmesį kreipiant vaikų iš nepasiturinčių šeimų galimybėms mokytis, jiems labiausiai tinkančioje mokykloje“. Taip pat papildyti koalicijos programą aiškiu įsipareigojimu – nevalstybinėms švietimo įstaigoms skirti finansavimą specialiųjų poreikių vaikų ugdymui organizuoti.

Bendradarbiaujama su nevyriausybine organizacija „Švietimo NVO tinklas“, kuri nuolat stebi Vyriausybės ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto veiklą ir atstovauja nevyriausybinių organizacijų interesus.

Tolimesnę advokacinę veiklą sustabdė dėl COVID 19 pandemijos paskelbtas karantinas ir mokyklų uždarymas, sukėlęs daug iššūkių organizuojant pedagoginį procesą mokyklose.

Bendradarbiavimas su kitomis nevalstybinėmis mokyklomis

LVMA ir Demokratinės mokyklos atstovų iniciatyva 2020 m. sausio 21 d. įvyko pirmasis neformalus nevalstybinių mokyklų susitikimas Demokratinėje mokykloje. Mokyklų atstovai pasakojo apie savo mokyklas, buvo aptarti kylantys iššūkiai.

2020 m. vasario 27 d. įvyko antrasis neformalus nevalstybinių mokyklų susitikimas Vilniaus Valdorfo mokykloje. Nevalstybinių mokyklų atstovai tarėsi, kaip galėtų suvienyti jėgas atstovaujant savo interesus ir tęsti advokacinę veiklą LR Seimo Švietimo ir mokslo komitete ir Vilniaus miesto savivaldybėje.

Asociacijos atstovavimas tarptautinėse organizacijose

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija yra European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) narė. Lietuvos asociaciją atstovauja Aušra Puskunigienė.

2020 m. vyko ECSWE susitikimai:

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija yra IAO (Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa und weiter östlichen Ländern e.V) narė. Asociaciją atstovauja Algirdas Ališauskas ir Aušra Puskunigienė. 2020 m. lapkričio 7 d. įvyko IAO valdybos ir šalių atstovų rato nuotolinis susitikimas Buvo pasidalinta naujienomis iš įvairių šalių; su kokiais iššūkiais susiduria mokyklos organizuodamos nuotolinį mokymą karantino metu; įvairiose šalyse mokytojų rengimo kursai vyksta nuotoliniu būdu.

Bendrų Valdorfo mokyklų renginių koordinavimas

Asociacijos Valdyba derina ir organizuoja bendrus Lietuvos Valdorfo mokyklų renginius. Daugelis tradicinių valdorfo mokyklų renginių dėl valstybėje paskelbto karantino negalėjo įvykti. 2020 metų vasario ir spalio mėn. per mokinių atostogas LVMA organizavo Valdorfo mokyklų mokytojų susitikimus dėl ugdymo programų atnaujinimo. Susitikimuose susikūrė dalykų metodinės grupelės, kurios toliau savarankiškai organizuojasi ir rengia Valdorfo mokyklos dalykų programas. 2020 metais trys Vilniaus mokyklos organizavo bendrą mokinių priėmimą į pirmą klasę. 2020 metų pavasarį paskelbus karantiną Lietuvos Valdorfo mokyklų pradinių klasių mokytojai organizavo kassavaitines mokytojų kolegijas, tarėsi, kaip tinkamausiai vykdyti nuotolinį ugdymą pradinukams.

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursai

2020 metais toliau vyko Valdorfo mokytojų kvalifikacijos tęstiniai kursai, kurių tikslas – sudaryti sąlygas įgyti ir plėtoti mokytojo kompetencijas ir kūrybinį potencialą, reikalingus dirbant Valdorfo mokyklose. Kursų programa akredituota Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre. Trečiuosius kvalifikacijos kursų metus baigė 19 dalyvių.

2020 m. spalio mėn. LVMA pradėjo naujus trejų metų Valdorfo mokytojo kvalifikacijos
kursus. https://lvmasociacija.lt/mokymai/

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursus dalyviai apmoka patys.

Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursų kuratorės Aušra Puskunigienė, Kristina Pačėsienė.
Informacijos sklaida rūpinasi Egidijus Kabošis.

Euritmijos studijų kursas

Euritmijos kursas Lietuvoje yra euritmijos specialisčių išsilavinimą suteiksiantis mokymo kursas. Mokymosi procesą veda Niurnbergo Euritmijos mokykla (Eurythmie-ausbildung Nurnberg). Kurso tikslas: Rengti euritmijos specialistus Lietuvos Valdorfo mokykloms ir darželiams, organizuoti euritmijos pasirodymus Lietuvoje skleidžiant euritmijos idėjas. Nuo 2017-03-04 Euritmijos kursą kuruoti apsisprendė Niurnbergo Euritmijos mokykla (Eurythmie-ausbildung Nurnberg). Šios mokyklos euritmijos dėstytojos Angelika Storch, Johanna Roth ir Katharina Gleser veda mokymus Kauno arba Vilniaus Valdorfo mokyklose vieną kartą per mėnesį 4 arba 5 dienų kasmėnesines sesijas ir 2 savaičių vasaros sesiją. Nuo 2020 metų rudens dėstytojų komandą papildė Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos mokytojas Peer Westernik ir euritmijos atlikėja ir mokytoja Rūta Bagdonavičiūtė, šiuo metu gyvenanti ir dirbanti Olandijoje. 2020 m. pabaigoje kurse mokėsi 10 studenčių iš Vilniaus ir Kauno. Tai Valdorfo mokyklų ar darželių darbuotojos. Kurso dėstytojų atvykimu bei apgyvendinimu rūpinasi Kauno Valdorfo mokyklos mokytoja Kristina Pačėsienė ir vertėja Giedrė Gricienė.

2020 metais buvo pravesta 8 euritmijos mokymo sesijos ir 1 pedagoginės euritmijos sesija.
Dėl COVID 19 pandemijos paskelbto karantino 2020 metais įvyko tik vienas euritmijos
studenčių trimestro atsiskaitymo pasirodymas.

Euritmijos kurso studentės asmeniškai finansuoja dėstytojų kelionės, gyvenimo, maitinimo
išlaidas bei vertėjavimo ir akompanavimo paslaugas. 2020 m. rugsėjo mėn. norvegų fondas
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen skyrė 3000 erų paramą euritmijos kursui. Šie pinigai taip pat
buvo panaudoti dėstytojų kelionės išlaidoms bei jų išlaikymui.

Asociacijos veiklos ataskaita 2020